อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

กลุ่มกะลุวอ

Image
วัดกำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยาบี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านไร่พญา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแนะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกูแบสาลอ
3 มีค. 2564
Image
บ้านโคกศิลา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มกะลุวอเหนือ

บ้านบางมะนาว
3 มีค. 2564
บ้านค่าย
3 มีค. 2564
Image
บ้านปูลากาป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหัวเขา
3 มีค. 2564
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
3 มีค. 2564
Image
บ้านโคกสยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านเปล
3 มีค. 2564

กลุ่มโคกเคียน

วัดพนาสณฑ์
3 มีค. 2564
บ้านโคกพะยอม
3 มีค. 2564
บ้านบือราเป๊ะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านฮูแตทูวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านทอน
3 มีค. 2564
บ้านทรายขาว
3 มีค. 2564

กลุ่มบางปอ

บ้านทุ่งโต๊ะดัง
3 มีค. 2564
Image
บ้านจืองา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตะโละแน็ง
3 มีค. 2564
บ้านยารอ
3 มีค. 2564
Image
บ้านโคกตีเต
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโคกสุมุ
3 มีค. 2564
Image
บ้านแคนา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมะนังตายอ

บ้านโต๊ะนอ
3 มีค. 2564
บ้านจูดแดง
3 มีค. 2564
Image
บ้านโคกแมแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านจะแลเกาะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านมะนังกาหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุไหงบาลา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลำภู-บางนาค

อนุบาลนราธิวาส
3 มีค. 2564
เมืองนราธิวาส
3 มีค. 2564
วัดโคกโก
3 มีค. 2564
บ้านรามา
3 มีค. 2564
บ้านทำเนียบ
3 มีค. 2564
บ้านปลักปลา
3 มีค. 2564
วัดลําภู
3 มีค. 2564

กลุ่มซาเบ็ง62

บ้านต้นตาล
3 มีค. 2564
Image
บ้านแยะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านลุโบะปาเระ
3 มีค. 2564
Image
บ้านจอเบาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)
3 มีค. 2564
บ้านลูโบะบายะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านปาลอบาต๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะปอเยาะ-ลูโบะบือซา

บ้านตะโละมีญอ
3 มีค. 2564
บ้านบูเกะบากง
3 มีค. 2564
Image
บ้านบลูกาสนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกูยิ
3 มีค. 2564
บ้านกำปงปีแซ
3 มีค. 2564
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
3 มีค. 2564
บ้านกาแร
3 มีค. 2564

กลุ่มยี่งอ-ละหาร

บ้านยี่งอ
3 มีค. 2564
Image
บ้านกูเล็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะกอตอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกาบุ๊
3 มีค. 2564
Image
บ้านกาเด็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านศาลาลูกไก่
3 มีค. 2564
บ้านทุ่งคา
3 มีค. 2564
Image
บ้านปูตะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มนพเก้า

Image
บ้านบลูกา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
3 มีค. 2564
บ้านกาโดะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านลาเมาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลาเมาะฮีเล
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านดือแย
3 มีค. 2564
Image
บ้านสาวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านจือแร
3 มีค. 2564
บ้านมือและห์
3 มีค. 2564

กลุ่มพัฒนาศึกษา

วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)
3 มีค. 2564
Image
บ้านนาดา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านรือเสาะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านยาแลเบ๊าะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาโอน
3 มีค. 2564
บ้านบูกิ๊ตยือแร
3 มีค. 2564

กลุ่มลาโละ2020

Image
บ้านอีนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกูยิ
3 มีค. 2564
บ้านบริจ๊ะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านบือแรง
ยังไม่รายงานข้อมูล
ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
3 มีค. 2564

กลุ่มสหพัฒนา

บ้านบาโงปะแต
3 มีค. 2564
บ้านสายน้ำทิพย์
3 มีค. 2564
บ้านสวนพลู
3 มีค. 2564
บ้านธรรมเจริญ
3 มีค. 2564
บ้านบลูกาฮีเล
3 มีค. 2564
ประชาพัฒนา
3 มีค. 2564
บ้านพนาทักษิณ
3 มีค. 2564
บ้านบาตง
3 มีค. 2564
บ้านสะแนะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านสุเป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านซือเลาะ
3 มีค. 2564
Image
บ้านบาโงปูโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มสุวารี-สามัคคี

บ้านลูโบะบูโละ
3 มีค. 2564
Image
บ้านมะนังปันยัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านละหาน
3 มีค. 2564
บ้านตายา
3 มีค. 2564
บ้านยือลาแป
3 มีค. 2564
Image
บ้านดือแยหะยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบือเล็งใต้
3 มีค. 2564

กลุ่มเชิงคีรี-ซากอ

Image
บ้านลาเวง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตามุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
สว่างวัฒนา
3 มีค. 2564
บ้านดาฮง
3 มีค. 2564
Image
บ้านสาคร
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกลูบี
3 มีค. 2564
Image
ชุมชนบ้านซากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะมะยูง

บ้านตะมะยูง
3 มีค. 2564
Image
สามัคคีวิทยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตอหลัง
3 มีค. 2564
บ้านบือแนนากอ
3 มีค. 2564
บ้านลูโบ๊ะบาตู
3 มีค. 2564

กลุ่มศรีสาคร

ประชาวิทยรังสรรค์
3 มีค. 2564
บ้านป่าไผ่
3 มีค. 2564
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
3 มีค. 2564
บ้านไอร์แยง
3 มีค. 2564
บ้านปาหนัน
3 มีค. 2564
บ้านคอลอกาเว
3 มีค. 2564

กลุ่มจำปา

Image
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกาเยาะมาตี
3 มีค. 2564
บ้านยือลอ
3 มีค. 2564
บ้านกะลูแป
3 มีค. 2564
บ้านอีโยะ
3 มีค. 2564
บ้านอาตะบือเระ
3 มีค. 2564

กลุ่มบาเจาะ

บ้านแป๊ะบุญ
3 มีค. 2564
Image
บ้านบือเจ๊าะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
3 มีค. 2564
Image
บ้านปะลุกานากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านดูกู
3 มีค. 2564

กลุ่มบาเระใต้

Image
บ้านบือเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบูเกะสูดอ
3 มีค. 2564
บ้านคลอแระ
3 มีค. 2564
Image
บ้านตันหยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านฮูแตยือลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมิตรภาพ

บ้านบือแนปีแย
3 มีค. 2564
Image
บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
3 มีค. 2564
บ้านมะยูง
3 มีค. 2564
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
3 มีค. 2564
Image
บ้านปะลุกาแปเราะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลูโบะสาวอ

บ้านตะโละบาลอ
3 มีค. 2564
Image
บ้านสุไหงบาตู
ยังไม่รายงานข้อมูล
ราชประชานุเคราะห์ 9
3 มีค. 2564
บ้านปูซูตีฆอ
3 มีค. 2564
Image
ราชประชานุเคราะห์ 10
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน